35-10 , 4
35c11 , 1
49-12 , 1
95 14 , 1
Daily , 3
Në fillim