35-10 , 9
35c11 , 1
35c13 , 2
49-12 , 4
50c , 2
50c13 , 3
Daily , 7
Në fillim