Të publikoni shpallje në MerrJep.com është falas. Plotësoni formularin e mëposhtëm dhe klikoni në “Hapi tjeter”. Çdo shpallje e regjistruar rishqyrtohet në përputhje me rregullat e MerrJep dhe do të jetë aktive për 3 muaj pasi të aprovohet.  
Person fizik Kompani

Shtoni prefiksin kur shkruani numrin e telefonit fiks

Mos shfaqni numrin e telefonit në shpallje
EUR

Regjistroni shitoren Këtu

Dosja (fajlli) nuk është ne formatin e videos Fotografia juaj nuk është një figurë e formatit jpg, gif ose bmp.<br /> Ndryshoni formatin e figurës dhe pastaj provoni përsëri. <br />Nëse përsëri nuk funksinon ju mund ta dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve. Fotografija juaj është shumë e madhe. Zvogëloni madhësinë dhe provoni përseri. Dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve nëse përsëri nuk funksinon. Ka ndodhur një gabim i panjohur Fotografija e zgjedhur ka dimensione të gabuara

Ju mund të zgjidhni fotografinë kryesore për shpalljen tuaj duke klikuar mbi atë fotografi që dëshironi.

Dosja (fajlli) nuk është ne formatin e videos Fotografia juaj nuk është një figurë e formatit jpg, gif ose bmp.<br /> Ndryshoni formatin e figurës dhe pastaj provoni përsëri. <br />Nëse përsëri nuk funksinon ju mund ta dërgoni fotografinë në emailin e Qendrës për Kujdesin ndaj Konsumatorëve. Video fajlli juaj është shumë i madh. Madhësia maksimale që lejohet është 50 MB. Ka ndodhur një gabim i panjohur Fotografija e zgjedhur ka dimensione të gabuara

Duke klikuar "Hapi tjetër" ju pranoni që të dhënat tuaja personale të mbildhen dhe të përpunohen vetëm për qëllimin e larpërmendur.

Zmadhoni dhe klikoni mbi hartë për të shënuar lokacionin tuaj.
Në fillim